• Komunikat

    • Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
     z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
     dalej „RODO”, informujemy, że:

     1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny
      w Czarnocinie, ul. Główna 134, 97-318 Czarnocin, Tel. 044 616 51 16
      ;
     2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres
      e-mail:
      bark@togatus.pl;

      

     Dane osobowe uczniów i ich rodziców przetwarzane są na podstawie:

     • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6ust. 1 lit. c RODO)
      w związku z realizacją zadań statutowych szkoły na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych tej ustawy;
     • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku innych celów m.in. publikacji wizerunku uczniów, informacji na temat jego osiągnięć na stronie internetowej bądź działań promocyjnych szkoły;

      

     1. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące
      z administratorem jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych celów;
     2. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda to dane osobowe przetwarzane za pomocą strony internetowej będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody w tym zakresie.

     Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych posiada prawo do
     (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa ):

     • dostępu do treści danych;
     • sprostowania danych;
     • usunięcia danych (jedynie w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda);
     • ograniczenia przetwarzania danych;
     • prawo do wniesienia sprzeciwu;
     • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, kontaktując się z ADO bądź IOD za pomocą danych kontaktowych znajdujących się w klauzuli informacyjnej;
     • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

      

     Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Kinga Oklińska,
     numer kontaktowy
     +48 89 535 34 35, adres e-mail:  oklinska@togatus.pl;